کسب رتبه برتر انجمن حمایت زندانیان تبریز


به گزارش مسئول روابط عمومی انجمن حمایت زندانیان تبریز ، این انجمن در ارزیابی صورت گرفته از سوی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور بعنوان انجمن برتر شناخته شد.

در این ارزیابی که سه عامل درآمد ، هزینه و سود مورد بررسی قرار گرفت این انجمن بعنوان انجمن برتر در زمینه های قید شده شناخته شده و از سوی آقای علی اکبری مدیرکل محترم دفتر اقدامات تأمینی و تربیتی سازمان زندانهای کشور مورد تقدیر قرار گرفت.

   

 

شماره حساب
کمک به خانواده های زندانیان


شماره کارت بانک مهر ایران :          3645 0474 7370 6063
شماره کارت بانک ملی :                4634 9904 9975 6037
شماره حساب بانک ملی :                      0105924719000
 

 

تماس با ما
آدرس : تبریز ـ جاده ائل گلی ـ فلکه خیام ـ 35 متری سینا ـ اول کوی مخابرات پلاک  22  
تلفن روابط عمومی :  0413 382 62 53
تلفن مدیر اداری :      0413 382 63 70

تلفنخانه : 0413 382 63 24                   
مددکاری :0413 382 62 38                  
فکس :0413 382 63 61