هشدارهای امنیتی* به مکالمات افراد ناشنـاس پاسخ ندهید  هرگز فرزنـدان خردسـال را حتی لحظـه ای جلـوی زندان یا وسیله حمل و نقلیه محل ملاقات تنها نگذارید. کوچکتـرین فرصت می تواند احتمـال آسیب رسـاندن
افراد شیـاد و آدم ربا را به شمـا افزایش دهد . 

* در مسیر زنـدان از بازگو کردن وضعیت خود و افشـای اطلاعات سرپرست خانواده برای راننده وسایل حمل ونقل خودداری نمائید.


* به جز مسیـر قانون هیچ مسیر میانبـری برای حل مشکل زندانـی شمـا وجود ندارد به افرادی  که در پوشش های مختلف ، در ظاهر دلسوز شما
می باشند اما در واقع شیاد ، کلاهبردار . کار چاق کن هستند اعتماد نکنید .


* دشمن به منظور جمع آوری اطلاعـات با پوشش هـای مختلف در اطـراف محیـط زنـدگـی شمـا حضـور پیـدا کرده تا با این پوشش به داخل منزل شمـا ورود نمـاید . هـرگـز افـرادی با عنـاویـن مامور مددکـاری، وکیل خبرنگـار ، مشاور و ... بدون احـراز هویت به منـزل خود راه ندهیـد و اصـرار خود را با آنها در میان نگـذارید.


* اگر با افراد ناشنـاس قـرار ملاقات دارید هرگز با او در مکـان های خصوصـی و ناشنـاس دیدار نکنید . زیرا معمولا در ملاء عام کم تر مورد حمله واقع می شوند .


*  در پی برقراری  ارتباط با اتباع بیگانه و اعضای سفارتخانه ها نباشیـد . هرگـونه ارتباط با اتبـاع بیگـانه بدون اطلاع مسئولین چه در داخل و چه در خارج ازکشور، ممکن است شما را اسیر دست اجانب و سرویس های بیگانه نماید .


* نیازمندی های شخصی خود را نزد افراد غیر مطمئن بازگو نکنید .


* از درخواست هـای غیر معقـول و غیر قـانونی سرپرست خـانواده برای حمل و نقل ممنوعـه به داخل زندان خودداری  نمایید . ورود هرگونه اقلام ممنوعه از جمله مواد مخدر به داخل زندان دارای عواقب سنگین قضایی می باشد .  

 

شماره حساب
کمک به خانواده های زندانیان


شماره کارت بانک مهر ایران :          3645 0474 7370 6063
شماره کارت بانک ملی :                4634 9904 9975 6037
شماره حساب بانک ملی :                      0105924719000
 

 

تماس با ما
آدرس : تبریز ـ جاده ائل گلی ـ فلکه خیام ـ 35 متری سینا ـ اول کوی مخابرات پلاک  22  
تلفن روابط عمومی :  0413 382 62 53
تلفن مدیر اداری :      0413 382 63 70

تلفنخانه : 0413 382 63 24                   
مددکاری :0413 382 62 38                  
فکس :0413 382 63 61