عقد تفاهم نامه همکاری با خیر بزرگوار جناب آقای ابراهیم صدیقیعقد تفاهم نامه همکاری با خیر بزرگوار جناب آقای ابراهیم صدیقی

شماره حساب
کمک به آزادی مددجویان
0105924719000 بانک ملی سیبا

6037997599044634  شماره کارت

تماس با ما
آدرس: تبریز،جاده ائل گلی،فلکه خیام،35 متری سینا،اول کوی مخابرات پ 22  ، انجمن حمایت از زندانیان
تلفن: (41)3 3826324
مددکاری: (41)3 3826238
فکس: (41)3 3826361