کسب رتبه برتر انجمن حمایت زندانیان تبریز


به گزارش مسئول روابط عمومی انجمن حمایت زندانیان تبریز ، این انجمن در ارزیابی صورت گرفته از سوی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور بعنوان انجمن برتر شناخته شد.

در این ارزیابی که سه عامل درآمد ، هزینه و سود مورد بررسی قرار گرفت این انجمن بعنوان انجمن برتر در زمینه های قید شده شناخته شده و از سوی آقای علی اکبری مدیرکل محترم دفتر اقدامات تأمینی و تربیتی سازمان زندانهای کشور مورد تقدیر قرار گرفت.

   

 

شماره حساب
کمک به آزادی مددجویان
0105924719000 بانک ملی سیبا

6037997599044634  شماره کارت

تماس با ما
آدرس: تبریز،جاده ائل گلی،فلکه خیام،35 متری سینا،اول کوی مخابرات پ 22  ، انجمن حمایت از زندانیان
تلفن: (41)3 3826324
مددکاری: (41)3 3826238
فکس: (41)3 3826361